Statut

STATUT FUNDACJI ALZHEIMEROWSKIEJ – WSPIERANIE DIAGNOSTYKI, LECZENIA, NAUKI I DYDAKTYKI W LECZNICTWIE PAŃSTWOWYM I PRYWATNYM W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ

1. Opracowany na podstawie dotychczasowego Statutu Fundacji Alzheimerowskiej – wspieranie diagnostyki, leczenia, nauki i dydaktyki w lecznictwie państwowym i prywatnym w Rzeczpospolitej Polskiej i w krajach Europy Środkowej z dnia 25.11.2002 r oraz na podstawie uchwały nr 2/2003 Konwentu Fundatorów Fundacji Alzheimerowskiej z dnia 25.08.2003 r. , uchwały nr 5 Konwentu Fundatorów z dnia 10 maja 2004 r. i uchwały Nr 7/2011 Konwentu Fundatorów z dnia 09 marca 2011r.

Rozdział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA ALZHEIMEROWSKA – WSPIERANIE DIAGNOSTYKI, LECZENIA, NAUKI I DYDAKTYKI W LECZNICTWIE PAŃSTWOWYM I PRYWATNYM W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ – zwana dalej FUNDACJĄ, ustanowiona przez Fundatorów-Założycieli:
1. Jana Miodka
2. Antoniego Gucwińskiego
3. Jana Chaładaja
4. Tadeusza Mroza
5. Ryszarda Plichtę
6. Adama Pleśnara

1. Aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej mgr Jolanty Ołpińskiej we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 14/1 w dniu 25.11.2002 r., repertorium A nr 6450/02 – działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz.203 ) oraz postanowień niniejszego Statutu, uwzględniającego zmiany Statutu z dnia 25.08.2003 r. oraz uchwały nr 5 Konwentu Fundatorów z dnia 10 maja 2004 r. i uchwały Nr 7/2011 Konwentu Fundatorów z dnia 09 marca 2011r. oraz Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity Dz. U.10.234.1536 z dnia 25 lutego 2010r.

2. Fundacja Alzheimerowska, wspieranie diagnostyki, leczenia, nauki i dydaktyki w lecznictwie państwowym i prywatnym w Rzeczypospolitej Polskiej i w krajach Europy Środkowej, zwana dalej Fundację jest dobrowolną, samorządną, trwałą instytucją o charakterze pożytku publicznego. Statutowa działalność Fundacji prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, które są wyodrębnione ze względu na szczególnie trudną sytuacje życiową lub materialną wynikającą z niedostatku finansowego lub organizacyjnego w zakresie szeroko rozumianego leczenia choroby Alzheimera oraz innych zespołów otępiennych. Działalność statutowa na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną stanowi wyłączną statutową działalność i dotyczy realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie lub finansowo.

3.Fundacja od 09 lipca 2004 działa jako organizacja pożytku publicznego.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Wrocław

§ 4

Ministrem właściwym dla Fundacji jest Minister Szkolnictwa Wyższego, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Zdrowia

§ 5

1. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także kraje Europy Środkowej i/lub Unii Europejskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych i efektywnego prowadzenia służącej im działalności gospodarczej, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja powołana została na czas nieograniczony.

§ 7

Fundacja używa pieczęci podłużnej, lecz może również używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać w kraju i za granicą wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez fundację lub samej Fundacji.

§ 9

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, a także przystępować do spółek i fundacji.

Rozdział II- CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Celem Fundacji jest:

 • prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie promowania właściwej organizacji i wspomagania leczenia choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych. Istotną częścią działalności statutowej Fundacji jest wspieranie wszystkimi dostępnymi środkami leczenia choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych oraz troska o zabezpieczenie potrzeb osób leczonych, wspierania działań profilaktycznych oraz kształcenia lekarzy i średniego personelu medycznego w zakresie zwalczania tych chorób i podnoszenia kultury zdrowotnej społeczeństwa oraz prowadzenia działalności inwestycyjnej odpowiednio do realizacji celów Fundacji. Działalność prowadzona jest w zakresie wyczerpującym możliwości i uprawnienia wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.). i zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 stycznia 2010r. Dz. U.10.28.146 z dnia 25 lutego 2010r.
 • podejmowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz wspomagania diagnostyki i leczenia zespołów otępiennych, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera w lecznictwie państwowym i prywatnym, badań naukowych oraz dydaktyki w szkolnictwie wyższym państwowym i prywatnym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wdrażania nowych rozwiązań w diagnostyce i terapii, nauce i dydaktyce stosowanych w krajach Unii Europejskiej lub poza nią oraz w krajach Europy Środkowej
 • prowadzenie programów wspierających bezpośrednio działalność naukową i dydaktyczną oraz wspierających rozwój nowych form dydaktyki w szkolnictwie wyższym ze szczególnym uwzględnieniem studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • organizowanie nowoczesnej bazy diagnostycznej i terapeutycznej, stosowanej w diagnostyce i leczeniu zespołów otępiennych i choroby Alzheimera
 • tworzenie warunków do pracy naukowej studentom oraz pracownikom naukowym – propagowanie i inicjowanie wszelkich przedsięwzięć służących organizacji Ośrodków Alzheimerowskich w kraju lub za granicą
 • wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej wspierającej działalność Fundacji oraz Ośrodków Alzheimerowskich w kraju i za granicy
 • wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami profilaktyki, diagnostyki i leczenia zespołów otępiennych
 • przyznawanie szczególnie wyróżniającej się młodzieży studenckiej oraz pracownikom naukowym stypendiów krajowych i zagranicznych
 • nagradzanie studentów oraz pracowników naukowych za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne nagrodami
 • wspomaganie nauki i dydaktyki oraz współpraca z Ośrodkami Alzheimerowskimi Europy Środkowej oraz Unii Europejskiej
 • ochrony i promocji zdrowia
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom z objawami demencji i choroby Alzheimera

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. podejmowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz wspomagania diagnostyki i leczenia zespołów otępiennych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera w lecznictwie państwowym otwartym i zamkniętym, lecznictwie prywatnym, badań naukowych oraz dydaktyki w szkolnictwie wyższym państwowym i prywatnym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wdrażania nowych rozwiązań w diagnostyce i terapii, nauce i dydaktyce stosowanych w Krajach Unii Europejskiej lub poza nią oraz w krajach Europy Środkowej.
 2. prowadzenie programów wspierających bezpośrednio działalność naukową i dydaktyczną oraz wspierających rozwój nowych form dydaktyki w szkolnictwie wyższym ze szczególnym uwzględnieniem studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 3. upowszechnianie wiedzy o najnowszych osiągnięciach naukowych i dydaktycznych dotyczących zespołów otępiennych i choroby Alzheimera poprzez:
  • organizację konferencji, sympozjów i wykładów-
  • finansowanie stypendiów dla studentów i pracowników naukowych zajmujących się problematyką zespołów otępiennych i choroby Alzheimera w Polsce oraz w krajach Europy Środkowej
  • finansowanie preparatów farmakologicznych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej lub będących poza rejestracją a stosowanych w leczeniu choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych
 4. organizowanie i dofinansowywanie badań naukowych oraz dydaktyki obejmujących problematykę zespołów otępiennych i choroby Alzheimera.
 5. współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz z osobami zajmującymi się badaniami naukowymi, terapią oraz szkoleniem w dziedzinie zespołów otępiennych i choroby Alzheimera.
 6. inspirowanie świadczeń finansowych, materialnych oraz prac na rzecz budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia Ośrodków Alzheimerowskich w kraju lub za granicą
 7. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń obywateli, stowarzyszeń, organizacji spółdzielczych, zawodowych, samorządowych i społecznych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielczych i prywatnych, ofiarodawców zagranicznych, osób fizycznych i prawnych, z imprez, zbiórek publicznych, funduszy celowych oraz funduszy na działalność zapobiegawczą z przeznaczeniem ich na realizację zadań podejmowanych przez Fundację i jej jednostki.
 8. współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz organizacjami społecznymi.
 9. wydawanie materiałów lub patronowanie tym wydawnictwom, które są zainteresowane popieraniem działalności na rzecz edukacji zdrowotnej.
 10. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04. 2003 r. oraz zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 stycznia 2010r.Dz.U.10.28.17, Dz. U.109.28.146 z dnia 25 lutego 2010r.
 11. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową w stosunku do działalności podstawowej jaką stanowi działalność pożytku publicznego. Obok działalności nieodpłatnej Fundacja może prowadzić działalność odpłatną

§ 12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może udzielać wsparcia osobom fizycznym i prawnym w prowadzeniu działalności zbieżnej z celami Fundacji.

§ 13

Fundacja ma prawo korzystać z międzynarodowych subwencji, darowizn i spadków przeznaczonych na realizację jej celów.

§ 14

Fundacja może przyjmować zlecenia realizacji działań i czynności wynikających z międzynarodowych umów o rozwoju diagnostyki i terapii oraz nauki i dydaktyki krajów Unii Europejskiej i krajów Europy Środkowej, a także korzystać z funduszy przeznaczonych przez światowe centra finansowe na obowiązkowe wprowadzenie najnowszych rozwiązań w dziedzinie terapii, diagnostyki oraz nauki i dydaktyki a będące przedsięwzięciami międzynarodowymi.

§ 15

Fundacja ma prawo i obowiązek sporządzania informacji i opinii dla organów administracji państwowej o faktach i przypadkach zagrożeń w dziedzinie rozwoju nauki i dydaktyki w przypadku znacznych zagrożeń w leczeniu zespołów otępiennych, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera w skali kraju

Rozdział III – MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 16

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000,- zł (trzy tysiące złotych) oraz nieruchomości, ruchomości i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 17

Fundacja odpowiada za podjęte przez siebie zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 18

1.Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 • subwencji międzynarodowych instytucji, osób prawnych i osób fizycznych
 • darowizn, spadków i zapisów
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
 • dochodów z działalności gospodarczej Fundacji
 • dochodów z imprez publicznych
 • dochodów z uczestnictwa w innych podmiotach gospodarczych.

2. Dochody i majątek Fundacji służą do realizacji statutowych celów Fundacji i nie mogą być przeznaczone do podziału między fundatorów lub członków Zarządu.

3. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego który traktowany zgodnie z Polską klasyfikacją działalności w ramach zadań fundacji wymienionych w § 1, § 10 , § 11 Statutu Fundacji obejmuje:

 • pozostałą działalność związaną z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowaną
 • działalność związaną z bazami danych

§ 19

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Cały dochód Fundacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.

§ 20

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 21

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej w wysokości co najmniej 20.000,- zł (dwadzieścia tysięcy złotych), lub gdy idzie o osoby zagraniczne 10.000,- (dziesięć tysięcy dolarów USA lub EURO), uzyskują o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty.

Rozdział IV – ORGANY FUNDACJI

§ 22

1. Organami Fundacji są Krajowa Rada Fundacji, Konwent Fundatorów i Zarząd Fundacji oraz w przypadku ich powołania Okręgowe Rady Fundacji.
2. Krajową i Okręgową Radę Fundacji ustanawia i likwiduje Konwent Fundatorów.
3. O powołaniu Krajowej Rady Fundacji i Okręgowych Rad Fundacji decyduje Konwent Fundatorów każdorazowo podejmując uchwałę na rocznych zebraniach sprawozdawczych zwykłą większością głosów.

RADA FUNDACJI

§ 23

1. Krajowa Rada Fundacji składa się z dowolnej liczby osób o uznanym autorytecie, znanych z działań zbieżnych z celami Fundacji, zaproszonych do udziału w pracach Rady przez Konwent Fundatorów.
2. Członkostwo w Krajowej Radzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci lub złożenia przez Członka pisemnej rezygnacji z udziału w pracach Rady.
3. Członkom Rady Fundacji szczególnie zasłużonym dla Fundacji może być po co najmniej 3 latach udziału w pracach Krajowej Rady, uchwałą Konwentu Fundatorów przyznany tytuł Honorowy Członek Fundacji.
4. Konwent Fundatorów może pozbawić członkostwa w Radzie Fundacji osobę, która dopuściła się czynu niezgodnego lub działa na szkodę Fundacji.

§ 24

1. Do kompetencji Krajowej Rady Fundacji należy:

 • wyrażanie opinii oraz formułowanie propozycji działań Fundacji w oparciu” o przedkładane Radzie coroczne sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności
 • nadzór nad działalnością Okręgowych Rad Fundacji
 • popularyzowanie celów Fundacji
 • podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do zintegrowania z Fundacją osób, które swoim życiem i działalnością poświadczają, iż bliskie są im cele i formy działania Fundacji
 • zatwierdzenie opracowanych przez Zarząd ‑Zasad etyki obowiązujących działaczy powołanej Fundacji
 • przyznawanie w oparciu o przyjęty regulamin dorocznej nagrody za działania na rzecz Fundacji
 • opiniowanie spraw skierowanych do rozpatrzenia przez Konwent Fundatorów

2. Krajowa Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach przynajmniej raz w roku.
3. Posiedzenia Krajowej Rady Fundacji zwołuje Zarząd w uzgodnieniu z Prezydentem Krajowej Rady Fundacji. W posiedzeniach mogą brać udział Członkowie Konwentu i Zarządu oraz Prezydenci Okręgowych Rad Fundacji.
4. Posiedzeniom Krajowej Rady Fundatorów przewodniczy Prezydent Krajowej Rady, wybierany przez Konwent Fundatorów na 3-letnią kadencję.

OKRĘGOWA RADA FUNDACJI

§ 25

1. Konwent Fundatorów może ustanowić, a w przypadku utworzenia Filii ustanawia Okręgową Radę Fundacji
2. Okręgowa Rada Fundacji składa się z dowolnej liczby osób o uznanym autorytecie znanych z działań zbieżnych z celami fundacji, zaproszonych do udziału w pracach Okręgowej Rady przez Konwent Fundatorów.
3. Do Członków Okręgowych Rad Fundacji mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 23 ust. 2, 3 i 4 statutu oraz § 24 ust. 2, 3 i 4 statutu.

§ 26

Do kompetencji Okręgowej Rady Fundacji należy:

 • popularyzowanie celów Fundacji
 • podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do nawiązania współpracy z Fundacją osób, które swoim życiem i działalnością poświadczają, iż bliskie są im cele i formy działania Fundacji
 • wyrażanie opinii i przedstawianie propozycji dotyczących działalności Fundacji oraz jej Filii w oparciu m.in. o otrzymywane informacje z Zarządu Fundacji i sprawozdania kierownictwa Filii
 • przedstawianie kandydatów do nagrody za działanie na rzecz Fundacji
 • opiniowanie spraw kierowanych do rozpatrzenia przez Krajowa Radę Fundacji, Konwent i Zarząd Fundacji oraz kierownictwo Filii

KONWENT FUNDATORÓW

§ 27

1. Konwent Fundatorów jest statutowym, kolegialnym organem kontroli i nadzoru Fundacji, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru Konwentu Fundatorów:

 • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie kontroli i nadzoru zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni

2.W skład Konwentu Fundatorów wchodzą Fundatorzy, którzy wybierają na 3-letnią kadencję Przewodniczącego Konwentu Fundatorów.
3 Do kompetencji Konwentu Fundatorów, poza wymienionymi w Statucie należy:

 • powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji i poszczególnych jego Członków
 • zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji
 • zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji
 • zatwierdzanie wniosków Zarządu o przeznaczeniu określonych dochodów na realizację celów Fundacji
 • podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Fundacji
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją
 • określanie kierunków działania Fundacji
 • uchwalanie regulaminu pracy Konwentu Fundatorów
 • uchwalanie regulaminów nagród przyznawanych przez Konwent Fundatorów
 • przyznawanie tytułu Honorowy Członek Fundacji
 • podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu jej majątku w przypadku likwidacji

4. Członek Konwentu Fundatorów powinien wstrzymać się od głosowania w sprawach jego dotyczących.
5. Członkostwo Konwentu Fundatorów ustaje z chwilą śmierci lub złożenia stosownego oświadczenia.
6. Członkostwa w Konwencie można pozbawić osobę, która dopuści się czynu niegodnego lub działa na szkodę Fundacji
7. Członkiem Konwentu Fundatorów staje się po śmierci Członka wyznaczona przez niego osoba. W tym celu Członek Konwentu Fundatorów powinien zdeponować w Fundacji odpowiednie oświadczenie, które może być ujawnione dopiero po jego śmierci. Oświadczenie może być zastąpione wolą w testamencie.
8. W okresie pomiędzy posiedzeniami Konwentu Fundatorów zakres działania określony w § 27 Statutu w pkt.2 litery b, d i przejmuje Przewodniczący Konwentu Fundatorów. Podjęte przez Przewodniczącego Konwentu Fundatorów decyzje wymagają zatwierdzenia przez Konwent Fundatorów na najbliższym posiedzeniu.
9.

 • oświadczenia woli, w tym dyspozycje o charakterze majątkowym może składać Przewodniczący Konwentu Fundatorów wspólnie z jednym Członkiem Konwentu Fundatorów
 • Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników
 • Konwent Fundatorów reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący Konwentu Fundatorów
 • Przewodniczący Konwentu Fundatorów sprawuje bezpośredni, bieżący nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji. Nadto jest upoważniony do zlecenia incydentalnego lub okresowego audytu lub kontroli instytucjonalnej działalności Zarządu Fundacji. Wszelkie koszty związane z przeprowadzonym audytem lub kontrolą instytucjonalną funkcjonowania Zarządu Fundacji ponosi Zarząd Fundacji w ramach posiadanych środków. Z prowadzonego nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji, Przewodniczący Konwentu Fundatorów składa na bieżąco informację Konwentowi Fundatorów.
 • oświadczenia woli składane przez Przewodniczącego Konwentu fundatorów nie mogą kolidować z oświadczeniami woli Zarządu Fundacji oraz nie mogą dotyczyć spraw powierzonych kompetencji Zarządu Fundacji

§ 28

1. Konwent Fundatorów działa na posiedzeniach. Pomiędzy posiedzeniami Konwentu decyzje podejmuje Przewodniczący Konwentu Fundatorów. Podejmowane przez Przewodniczącego Konwentu decyzje przedstawiane są do akceptacji Konwentu Fundatorów na rocznym zebraniu Konwentu Fundatorów.
2. Posiedzenia Konwentu Fundatorów powinny być zwoływane przez Przewodniczącego Konwentu Fundatorów przynajmniej raz w roku.
3. Uchwały Konwentu Fundatorów podejmowane są zwykłą większością głosów. Każdy członek Konwentu posiada jeden głos. W przypadku równego rozłożenia głosów podczas głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Konwentu.
4. Posiedzeniom Konwentu Fundatorów przewodniczy Przewodniczący Konwentu Fundatorów lub wyznaczony przez niego członek Konwentu.

ZARZĄD

§ 29

Zarząd Fundacji składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Konwent fundatorów.
Zarząd Fundacji w przypadku Zarządu wieloosobowego może wybrać ze swojego grona Wiceprezesa lub Wiceprezesów.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być powoływani na kolejne kadencje.
Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z upływem kadencji oraz z chwilą odwołania lub śmierci Członka Zarządu.

5. Odwołanie Członka Zarządu Fundacji następuje w przypadku:

 • złożenia rezygnacji
 • choroby lub ułomności powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji Członka Zarządu Fundacji
 • podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia dalsze wykonywanie funkcji Członka Zarządu Fundacji
 • nie pełnienia obowiązków Członka Zarządu fundacji przez okres dłuższy niż rok
 • nienależytego wykonywania obowiązków Członka Zarządu Fundacji

6.Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być powołani spośród Konwentu Fundatorów, który jest organem nadzoru, niezależnym od Zarządu Fundacji i nie podlega w żadnym zakresie kontroli Zarządu Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Konwentu Fundatorów w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Osoby, które dopuściły się takich czynów zostaną natychmiast wykluczone z Zarządu Fundacji.

7. Statut Fundacji oraz inne akty wewnętrzne Fundacji eliminują całkowicie:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów oraz pracowników pozostających w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.
 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie, bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego z dnia 24.04.2003 r.
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

8. Wszyscy członkowie Konwentu Fundatorów oraz członkowie Zarządu Fundacji zobowiązani są do złożenia na ręce Przewodniczącego Konwentu Fundatorów oświadczenia o niekaralności wraz z oświadczeniem o treści wynikającej z niniejszego Statutu oraz przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz.U.10.234.1536 z dnia 25 lutego 2010r.

§ 30

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji, poza wymienionymi w Statucie należy:

 • realizacja programów i planów działania Fundacji
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
 • składanie oświadczeń o przyjęciu na rzecz Fundacji darowizn, spadków i zapisów
 • opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji i przedstawianie ich do akceptacji Konwentowi Fundatorów
 • uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji
 • uchwalanie instrukcji dotyczącej administrowania i działalności finansowo- gospodarczej
 • tworzenie zespołów problemowych m.in. sekcji naukowych, zespołów konsultantów i doradców
 • utworzenie Centrum Alzheimerowskiego
 • określanie w porozumieniu z Konwentem Fundatorów wielkości zatrudnienia w Fundacji
 • rozpatrywanie sprawozdań doraźnych zespołów kontrolnych, opinii komisji problemowych i konsultantów
 • rozpatrywanie wniosków o dotacje, stypendia, itp.
 • ustalanie podziału pracy pomiędzy poszczególnymi Członkami Zarządu Fundacji
 • ustalanie zasad zwrotu kosztów i wydatków osobom, które poniosły je w związku z działalnością Fundacji

§ 31

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
2. Zasady wynagradzania Członków Zarządu ustala i określa Konwent Fundatorów.

§ 32

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego:

 • Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniach
 • posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu lub z jego upoważnienia Członek Zarządu, co najmniej raz na kwartał
 • Członkowie Zarządu Fundacji powinni być powiadomieni o terminie i porządku obrad posiedzenia przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu Fundacji lub inna osoba wskazana w regulaminie pracy Zarządu Fundacji
 • Zarząd Fundacji może podejmować uchwały w sprawach będących przedmiotem posiedzenia, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 Członków
 • uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawach przeznaczenia dochodów Fundacji na realizację jej celów, zbywania, zmiany przeznaczenia lub obciążenia majątku Fundacji, przy podejmowaniu których wymagana jest bezwzględna większość głosów. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się większość ustaloną przy obecności w głosowaniu wszystkich Członków Zarządu Fundacji.

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu zajmuje stanowisko w formie decyzji.
3. Zarząd prowadzi księgę uchwał i decyzji Zarządu.

§ 33

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Fundacji składają Prezes Zarządu łącznie z imiennie wyznaczonym przez Zarząd drugim Członkiem Zarządu.

Rozdział V – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 34

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność gospodarczą w zakresie:

 • prowadzenie klinik, szpitali oraz zakładów otwartych, leczących chorobę Alzheimera
 • prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w powołanych szkołach wyższych
 • produkcji, handlu i usług obejmującej wszelkie materiały naukowe dydaktyczne stosowane w służbie zdrowia
 • usług transportowych w tym usług specjalistycznych obejmujących przewóz i transport pacjentów i personelu, substancji i materiałów stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska naturalnego człowieka
 • usług budowlanych specjalistycznych, oddziałów szpitalnych, przychodni, sal wykładowych i osiedli akademickich
 • szpitalnictwa
 • praktyki lekarskiej
 • pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego-
 • pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej nie wymienionej
 • prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych, farmacji, działalności usługowej w zakresie instalacji i naprawy sprzętu medycznego
 • zagospodarowania i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek
 • wynajmu nieruchomości i zarządzania nieruchomościami
 • wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych, inżynierii lądowej i wodnej

§ 35

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub w formie wyodrębnionych organizacyjno i finansowo zakładów, podporządkowanych Zarządowi Fundacji-
2. Działalność gospodarcza Fundacji może również polegać na utworzeniu decyzją Zarządu Fundacji, spółki prawa handlowego lub na dziale w istniejącej spółce. Fundacja w tej spółce reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 36

Decyzję o ustanowieniu i likwidacji zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jej Dyrektora podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 37

1. Dyrektor zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu Fundacji, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem, jego działalnością oraz reprezentowaniem zakładu na zewnątrz.
2. Dyrektor zakładu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy i innych przepisów regulujących stosunek pracy.
3. Wielkość zatrudnienia i rozmiar środków na wynagrodzenia ustala Zarząd.
4. Do zbycia nieruchomości, środków trwałych oraz ich obciążenia Dyrektor musi posiadać odrębne, szczególne pełnomocnictwo.
5. Dyrektor zakładu, w granicach umocowania może udzielać dalszych pełnomocnictw do dokonywania oznaczonych czynności.

§ 38

1.Działalność gospodarcza prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego.
2.Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na prowadzenie działalności gospodarczej są:

 • kwota 2.000,- zł / dwa tysiące złotych / z Funduszu Założycielskiego Fundacji -b/ część zysków z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości ustalonej przez Zarząd Fundacji
 • surowce, materiały, maszyny i urządzenia nabyte przez Fundację-
 • inne składniki majątkowe przekazywane sukcesywnie, w miarę potrzeb przez
 • udziały majątkowe w spółkach prawa handlowego-

§ 39

Przedmiot, zasady działania i organizację zakładów oraz szczegółowe kompetencje Dyrektora określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Zarząd Fundacji.

§ 40

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Odpowiedzialnym za prawidłowe, zgodne z przepisami prowadzenie spraw księgowo-finansowych oraz rozliczanie Fundacji z organami skarbowymi jest Przewodniczący Zarządu Fundacji lub Dyrektor Zakładu – o ile został powołany zakład na własnym rozrachunku.

Rozdział VI – ZMIANA STATUTU

§ 41

1. Decyzję w sprawie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Konwent Fundatorów z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
2. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Fundacji podejmowana jest zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów podczas głosowania decyduje głos Przewodniczącego Konwentu Fundatorów.

Rozdział VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją-

§ 43

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

§ 44

Decyzję o połączeniu Fundacji podejmuje Konwent Fundatorów z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji zwykłą większością głosów w przypadku równego rozłożenia głosów podczas głosowania, decyduje glos Przewodniczącego Konwentu Fundatorów.

§ 45

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 46

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Konwent Fundatorów z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów podczas głosowania decyduje głos Przewodniczącego Konwentu Fundatorów

§ 47

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach na rzecz fundacji, stowarzyszenia, instytucji oraz innych osób prawnych, realizujących zadania zbieżne z celami likwidowanej Fundacji.

§ 48

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 czerwca sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

§ 49

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Statut niniejszy został uchwalony przez Fundatorów Jana Miodka, Antoniego Gucwińskiego, Jana Chaładaja, Tadeusza Mroza, Ryszarda Plichtę i Adama Pleśnara.


Wrocław, 09.03.2011 r.

Za Konwent Fundatorów

Przewodniczący
Tadeusz Mróz