Medal honorowy Fundacji

Historia medalu honorowego Fundacji im.Aloisa Alzheimera

W 2014 roku Fundacja Alzheimerowska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pasteura 4 otrzymała w darze 1kg czystego srebra, zakupionego przez darczyńcę w Mennicy Państwowej, z przeznaczeniem na wykonanie srebrnych medali dla szczególnie zasłużonych osób w propagowaniu idei profilaktyki i leczenia choroby Alzheimera. Projekt medalu wykonał nieodpłatnie, bardzo znany wrocławski artysta, rzeźbiarz prof. dr hab. Leon Podsiadły. Profesor mimo przewlekłej choroby ograniczającej sprawność rąk, z entuzjazmem podjął wyzwanie i przygotował matrycę medalu oraz wykonał pierwszy jego odlew. Finalny produkt wykonała Mennica Śląska z siedzibą w Dzierżoniowie. Na podstawie uchwały Zarządu Fundacji Alzheimerowskiej wykonano również odlew medalu z brązu.

prof. dr hab. Leon Podsiadły (projektant medalu, zmarł 06.11.2020)

medal srebrny

medal brązowy

Pierwszym laureatem uhonorowanym srebrnym medalem Fundacji, decyzją Kapituły Medalu został
prof. dr hab. Jurek Leszek.

MEDAL HONOROWY
im. Aloisa Alzheimera

§1

Prezydent, Rada Fundatorów i Zarząd Fundacji Alzheimerowskiej ustanawiają Medal Honorowy im. Aloisa Alzheimera.

§2

 1. Medal wykonany w srebrze przyznawany jest osobom fizycznym w uznaniu ich wybitnych zasług naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych związanych z badaniami starzenia mózgu.
 2. Medal wykonany w brązie przyznawany jest organizacjom i podmiotom gospodarczym wspierającym działalność Fundacji Alzheimerowskiej oraz prowadzącym działalność naukową, dydaktyczną, popularyzatorską i organizacyjną na rzecz ludzi dotkniętych chorobami otępiennymi.
 3. Medal Honorowy im. Aloisa Alzheimera w srebrze można przyznać tylko jednej osobie w roku.
 4. Medale Honorowe im. Aloisa Alzheimera wręczane są w czasie uroczystych wydarzeń naukowych organizowanych przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Fundację Alzheimerowską lub przez lekarskie towarzystwa naukowe.

§3

Kandydatury do wyróżnienia Medalem Honorowym im. A. Alzheimera mogą zgłaszać:

 1. Minister Zdrowia
 2. Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 3. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
 4. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 5. Konwent Fundatorów Fundacji Alzheimerowskiej

§4

Decyzję o przyznaniu Medalu Honorowego im. Aloisa Alzheimera podejmuje Kapituła Medalu w składzie:

 1. Przewodniczący Kapituły – Prezydent Krajowej Rady Fundacji
 2. Wiceprzewodniczący – Przewodniczący Konwentu Fundatorów
 3. Prezes Zarządu Fundacji Alzheimerowskiej
 4. Przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 5. Redaktor Naczelny Gazety Wrocławskiej

§5

 1. Decyzję o wyróżnieniu Medalem podejmuje Kapituła Medalu na posiedzeniu, w którym musi wziąć udział minimum 4 członków Kapituły.
 2. Głosowanie w sprawie nadania Medalu jest tajne.
 3. Dokumentację prac Kapituły Medalu prowadzi Zarząd Fundacji Alzheimerowskiej.